Przygotowanie do Bierzmowania


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: 
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

1304 Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

1310 Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

1311 Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko kościoła, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Obowiązkowe spotkania dla wszystkich kandydatów odbywać się będą w trzecie niedziele miesiąca począwszy od października 2017 r. (poza styczniem i kwietniem 2018 r. kiedy spotkanie będzie w inne niedziele). Kandydaci przychodzą na Mszę św. o godz. 16:00, a po Mszy rozchodzą się na krótkie spotkania formacyjne w grupach. Pierwsze spotkanie będzie 15 października o 16:00. Na Msze zapraszamy Rodziców/Opiekunów.

4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Swoje nieobecności należy usprawiedliwiać (według niniejszego wzoru) w ciągu 7 następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun). Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii. Jeśli kandydat opuści więcej niż 3 spotkania (nawet, gdy je usprawiedliwi), to zostaje skreślony z listy kandydatów i będzie mógł przygotowanie zacząć za rok.

WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA:

Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/mojego syna imię i nazwisko na obowiązkowym spotkaniu przed bierzmowaniem dnia data spotkania. Jako Rodzic/Opiekun postaram się dołożyć wszelkich starań, by przepracować z dzieckiem materiał formacyjny na dany miesiąc. Biorę za to odpowiedzialność przed Bogiem. Podpis Rodzica/Opiekuna i Kandydata

Kandydat pełnoletni pisze:

Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie mojej nieobecności na obowiązkowym spotkaniu przed bierzmowaniem dnia data spotkania. Postaram się dołożyć wszelkich starań, by przepracować samemu materiał formacyjny na dany miesiąc. Biorę za to odpowiedzialność przed Bogiem. Podpis  pełnoletniego Kandydata

5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (rozmowy, śmiechy, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego itp.) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od ks. Michała.

7. Kandydaci uczestniczą w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych w parafii i szkole.

8. W naszej Parafii nie wymagamy od kandydatów do bierzmowania posiadania i uzupełniania indeksów. Nie oznacza to jednak, że nie wymagamy tego, do czego indeksy zobowiązują. Prosimy Rodziców/Opiekunów oraz odwołujemy się do dojrzałości samych kandydatów, aby w czasie przygotowania do bierzmowania sami pilnowali następujących spraw:

- systematycznej modlitwy codziennej rano i wieczorem;

- Mszy w każdą niedzielę i uroczystość;

- spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca;

- częstej lektury Pisma św. (w czasie przygotowania należy w całości przeczytać Ewangelię św. Łukasza);

- pracy nad sobą (wykorzystanie czasu, troska o zdrowie – używki, treści oglądane w internecie, słownictwo, sposób zachowania).

9. Kandydat wybiera i zakreśla jedną, dodatkową formę aktywności parafialnej, w którą włączy się w czasie przygotowania według wskazówek odpowiedzialnych:

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (obecność na min. 5 spotkaniach w piątki, godz. 19:00)

- lektorzy (czytanie Słowa Bożego podczas Mszy św., min. 3 razy)

- Finał Szlachetnej Paczki (9 – 10 grudnia 2017)

- Gazetka Parafialna (napisanie min. 3 artykułów)

- „Śniadanka Roratnie” (5 poranków przed rekolekcjami adwentowymi)

- Pomoc przy budowie Szopki Bożonarodzeniowej (koniec Adwentu)

- Pomoc przy budowie dekoracji na Triduum Paschalne (koniec Wielkiego Postu)

10. Składając zgłoszenie do bierzmowania kandydat podpisuje deklarację następującej treści: "Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obowiązków lub złamaniem zasad."

Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego Kandydata podpisują deklarację następującej treści: "Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w wypełnieniu powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania oraz konsekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obowiązków lub złamaniem zasad. Jeśli nasze dziecko zostanie skreślone z listy tegorocznych kandydatów do bierzmowania z powodu nieobecności lub rażącego złamania innych zasad, nie będziemy mieli pretensji do Parafii przeprowadzającej przygotowanie."

Prosimy o poważne potraktowanie faktu złożenia podpisu pod tymi słowami.

Zwłaszcza pod ostatnim zdaniem ;)

PIERWSZE SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

15 PAŹDZIERNIKA 2017

1. Moja motywacja do bierzmowania:

- lepiej poznać, zaufać i pokochać  Jezusa Chrystusa;

- odnaleźć swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła.

Motywacja taka jak: "pójdę do bierzmowania, bo jestem w trzeciej klasie gimnazjum", "pójdę do bierzmowania, bo cała klasa idzie", "pójdę do bierzmowania, bo potrzebuję tego do bycia rodzicem chrzestnym i do ślubu", "pójdę do bierzmowania, bo mi rodzice kazali" jest absolutnie niewystarczająca. Jeśli ktoś ma tylko taką motywację i nie zamierza wzbudzić w sobie głębszej ("poznać, zaufać i pokochać Jezusa oraz odnaleźć swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła"), nie powinien przystępować do sakramentu bierzmowania w tym roku. Szkoda czasu!

2. W czasie przygotowania do bierzmowania sam będę czuwał nad:

- codzienną modlitwą (nauczę się całego pacierza);

- Mszą św. w niedziele i święta nakazane (dowiem się co to jest) przeżywaną z częstym przyjmowaniem Komunii;

- częstą spowiedzią (najlepiej w pierwsze piątki miesiąca);

- lekturą Pisma św. (przeczytam Ewangelię św. Łukasza);

- pracą nad sobą (relacje z rodzicami, zachowanie, słownictwo, troska o zdrowie, korzystanie z internetu i telefonu, używki itd.).

To nie są rzeczy nadzwyczajne, ale minimum, do którego zobowiązuje mnie bycie chrześcijaninem. Jeśli nie spełniam nawet minimum, nie ma sensu przystępowanie do bierzmowania, bo moje chrześcijaństwo jest i tak fikcją.

3. Będę uczestniczył w obowiązkowych spotkaniach raz w miesiącu:

- 15 października, 19 listopada, 17 grudnia 2017 r. o godz. 16:00;

- 7 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00.

Zapamiętam grupę, do której zostałem wylosowany (A, B, C lub D). Po Mszy o 16:00 będę chodził na spotkanie w mojej grupie i odbierał tam materiały od prowadzącego. Trzy nieobecności (nawet usprawiedliwione) powodują skreślenie mojego nazwiska z grona kandydatów. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności również powodują skreślenie mnie z grona kandydatów.

 

PRZYDZIAŁ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

GRUPA D

GRUPA D Żochowski Rafał 42/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Żegocka Klaudia 17/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Zielińska Gabriela 12/17 Zespół muzyczny

GRUPA D Załęska Olga 72/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Wachol Amelia 62/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Szuper Wiktor 111/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA D Szuper Maciej 74/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA D Szpakiewicz Marcin 84/17 Śniadania Roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA D Szostek Martyna 52/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Sochocka Aleksandra 73/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Sasin Katarzyna 22/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA D Sadowska Weronika 44/17 Zespół muzyczny

GRUPA D Prządak Szymon 94/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA D Ordak Aleksandra 77/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA D Mochocki Adrian 107/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Luc Klaudia 37/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA D Lesak Dawid 51/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Kowalska Kinga 92/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Korzeniewski Piotr 97/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Koperski Maciej 110/17 (należy wybrać dodatkową czynność)

GRUPA D Jędrzejewska Dagmara 69/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Janczarek Karol 103/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA D Głowacka Zuzanna 81/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Gilewska Ewelina 54/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Drzewaszewska Julia 108/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Ciszewska Julia 67/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Chudzyńska Alicja 14/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA D Bąbalicki Michał 114/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Baier Karolina 64/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C

GRUPA C Wojkowska Martyna 76/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Tokarska Marcelina 115/17 Śniadania Roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA C Witkowska Maja 11/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Więcławski Kacper 88/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Wieczorek Martyna 63/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Szulc Zofia 31/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Szelągowski Dawid 86/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Skibiński Krzysztof 38/17 Biuletyn „Michał”, minimum 3 artykuły

GRUPA C Skibińska Wiktoria 57/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Skibińska Karolina 56/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Płachta Weronika 50/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Pastuszko Łukasz 15/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA C Olszewska Anita 83/17 Śniadania roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA C Nowicka Wiktoria 16/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Michalska Zuzanna 45/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Liberadzka Ilona 68/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Lewandowska Izabela 41/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Komaszewska Daria 61/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Kaczmarski Karol 8/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Iwanowska Aleksandra 75/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Goszczyński Jakub 71/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Głuchowska Eliza 101/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA C Gierkowska Anna 95/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Frankiewicz Kuba 23/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA C Elsner Damian 93/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Dąbrowska Sandra 98/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Ciarka Bartosz 46/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Braniewski Filip 28/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Baranowski Sebastian 58/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B

GRUPA B Żelechowska Julia 34/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA B Zielińska Sandra 100/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Witkowski Radosław 13/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Tomaszewski Karol 105/17 Śniadania Roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA B Szymańska Maja 40/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Szostek Olga 55/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Szabrańska Alicja 29/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Strychalska Karolina 47/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Stefańska Julia 59/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Skibiński Robert 79/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Rudomin Eryk 78/17 Śniadania Roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA B Olszewski Mateusz Płońsk 10/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Olszewski Mateusz Mława 112/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA B Mioduszewski Jan 99/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Macioszek Klaudia 1/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Lewandowski Maciej 65/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Kostun Karolina 35/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Korycki Jakub 104/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Kołodziejski Alan 102/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Kołodziejska Izabela 24/17 Biuletyn „Michał”, minimum 3 artykuły

GRUPA B Kaniewska Karolina 91/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Grzegrzółka Jakub 82/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Gorlewski Jakub 70/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA B Fonderski Maciej 4/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Drążkiewicz Adam 80/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Budkowska Maja 106/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Bobińska Beata 18/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Biernat Michał 113/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Arentowicz Łukasz 32/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A

GRUPA A Zadrożny Jakub 48/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Zabłocki Jakub 49/17 Biuletyn „Michał”, minimum 3 artykuły

GRUPA A Wiśniewska Karolina 20/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA A Winczewska Kinga 85/17 Zespół muzyczny

GRUPA A Trojanowska Maja 87/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA A Stępkowski Karol 25/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA A Skowrońska Kamila 19/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Sękowska Natalia 21/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Prządak Magdalena 5/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Pepłowska Wiktoria 30/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Paziewska Klaudia 36/17 Zespół muzyczny

GRUPA A Osiecki Bartosz 66/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Oporski Błażej 33/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Nowak Patrycja 9/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Machnacka Patrycja 43/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Machnacka Ewa 2/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Kozłowska Natalia 39/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA A Koper Natalia 6/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Jabłońska Maja 60/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Grzelak Kalina 109/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Grabowska Natalia 53/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA A Giziński Klaudiusz 89/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Drzewaszewski Damian 26/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Domański Maciej 96/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Chwiłka Maciej 27/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Burgielewicz Ewelina 3/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Banasiak Magda 7/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Akpang Nicole 90/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

 

 

4. Wypełnię wybraną przeze mnie funkcję dodatkową. Niewypełnienie tej funkcji liczone jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność. Sam zgłaszam swoją obecność księdzu lub osobie odpowiedzialnej za funkcję dodatkową.

 

LISTY FUNKCJI DODATKOWYCH:

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

MINIMUM 5 SPOTKAŃ, PIĄTKI, 19:00

Odpowiedzialną za grupę jest p. Natalia Trojanowska

 1. Baranowski Sebastian 58/17 
 2. Bąbalicki Michał 114/17 
 3. Braniewski Filip 28/17 
 4. Dąbrowska Sandra 98/17 
 5. Drzewaszewska Julia 108/17 
 6. Fonderski Maciej 4/17 
 7. Gierkowska Anna 95/17 
 8. Grabowska Natalia 53/17
 9. Grzegrzółka Jakub 82/17 
 10. Iwanowska Aleksandra 75/17 
 11. Kołodziejski Alan 102/17 
 12. Komaszewska Daria 61/17 
 13. Korycki Jakub 104/17 
 14. Kowalska Kinga 92/17 
 15. Lesak Dawid 51/17 
 16. Lewandowski Maciej 65/17 
 17. Olszewski Mateusz 10/17 
 18. Stępkowski Karol 25/17 
 19. Szelągowski Dawid 86/17 
 20. Szymańska Maja 40/17 
 21. Trojanowska Maja 87/17 
 22. Wachol Amelia 62/17 
 23. Więcławski Kacper 88/17 
 24. Wiśniewska Karolina 20/17 
 25. Witkowska Maja 11/17
 26. Wojkowska Martyna 76/17

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI FUNKCJĘ LEKTORA

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO NA MSZY ŚW., MINIMUM 3 RAZY

Odpowiedzialnym za grupę jest ks. Michał

 1. Głuchowska Eliza 101/17 
 2. Gorlewski Jakub 70/17 
 3. Janczarek Karol 103/17 
 4. Pastuszko Łukasz 15/17 
 5. Sasin Katarzyna 22/17 

Proszę zgłaszać się przed Mszą po czytanie do ks. Michała. 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY ZADEKLAROWALI UDZIAŁ W FINALE SZLACHETNEJ PACZKI

9-10 GRUDNIA 2017

Odpowiedzialną za grupę jest p. Anna Brzostek

 1. Akpang Nicole 90/17             
 2. Arentowicz Łukasz 32/17             
 3. Baier Karolina 64/17             
 4. Banasiak Magda 7/17             
 5. Biernat Michał 113/17             
 6. Burgielewicz Ewelina 3/17             
 7. Ciszewska Julia 67/17             
 8. Drzewaszewski Damian 26/17 
 9. Elsner Damian 93/17             
 10. Gilewska Ewelina 54/17             
 11. Giziński Klaudiusz 89/17             
 12. Głowacka Zuzanna 81/17             
 13. Goszczyński Jakub 71/17             
 14. Jabłońska Maja 60/17             
 15. Jędrzejewska Dagmara 69/17 
 16. Kaniewska Karolina 91/17             
 17. Koper Natalia 6/17                         
 18. Korzeniewski Piotr 97/17             
 19. Kostun Karolina 35/17             
 20. Lewandowska Izabela 41/17 
 21. Liberadzka Ilona 68/17             
 22. Machnacka Ewa 2/17 
 23. Machnacka Patrycja 43/17 
 24. Macioszek Klaudia 1/17             
 25. Michalska Zuzanna 45/17             
 26. Mochocki Adrian 107/17             
 27. Nowak Patrycja 9/17             
 28. Płachta Weronika 50/17             
 29. Sękowska Natalia 21/17             
 30. Sochocka Aleksandra 73/17             
 31. Stefańska Julia 59/17             
 32. Strychalska Karolina 47/17 
 33. Szostek Martyna 52/17             
 34. Szostek Olga 55/17                         
 35. Wieczorek Martyna 63/17                          
 36. Załęska Olga 72/17 SzP
 37. Zielińska Sandra 100/17             
 38. Żegocka Klaudia 17/17             
 39. Żochowski Rafał 42/17   

GRAFIK DYŻURÓW Szlachetnej paczki 9 – 10.12.2017

Magazyn znajdywać się będzie przy ul. Pułtuskiej 39 (dawniej: ul. 19 stycznia) w sali konferencyjnej na terenie Urzędu Gminy Płońsk (szary parterowy budynek), zjazd z ulicy Żołnierzy Wyklętych naprzeciwko Manhattanu.

Finał Szlachetnej Paczki, sobota 9.12.17, godz. 9:00 – 11:00:

 1. Akpang Nicole
 2. Baier Karolina
 3. Banasiak Magda
 4. Burgielewicz Ewelina
 5. Arentowicz Łukasz

Finał Szlachetnej Paczki, sobota 9.12.17, godz. 11:00 – 13:00:

 1. Ciszewska Julia
 2. Gilewska Ewelina
 3. Głowacka Zuzanna
 4. Jabłońska Maja
 5. Biernat Michał

Finał Szlachetnej Paczki, sobota 9.12.17, godz. 13:00 – 15:00:

 1. Jędrzejewska Dagmara
 2. Kaniewska Karolina
 3. Koper Natalia
 4. Kostun Karolina
 5. Drzewaszewski Damian

Finał Szlachetnej Paczki, sobota 9.12.17, godz. 15:00 - 17:00:

 1. Lewandowska Izabela
 2. Liberadzka Ilona
 3. Machnacka Ewa
 4. Machnacka Patrycja
 5. Elsner Damian

Finał Szlachetnej Paczki, niedziela 10.12.17, godz. 9:00 – 11:00:

 1. Macioszek Klaudia
 2. Michalska Zuzanna
 3. Nowak Patrycja
 4. Płachta Weronika
 5. Giziński Klaudiusz

Finał Szlachetnej Paczki, niedziela 10.12.17, godz. 11:00 – 13:00:

 1. Sękowska Natalia
 2. Sochocka Aleksandra
 3. Stefańska Julia
 4. Strychalska Karolina
 5. Goszczyński Jakub

Finał Szlachetnej Paczki, niedziela 10.12.17, godz.13:00 – 15:00:

 1. Szostek Martyna
 2. Szostek Olga
 3. Wieczorek Martyna
 4. Załęska Olga
 5. Korzeniewski Piotr

Finał Szlachetnej Paczki, niedziela 10.12.17, godz. 15:00 – 17:00:

 1. Zielińska Sandra
 2. Żegocka Klaudia
 3. Mochocki Adrian
 4. Żochowski Rafał

Można zostać dłużej lub przychodzić wcześniej, ale OBOWIĄZKOWO trzeba być na swoim dyżurze. Obecność zgłaszamy osobiście p. Ani Brzostek, bo inaczej będzie nieobecność.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI PISANIE DO BIULETYNU "MICHAŁ"

MINIMUM 3 ARTYKUŁY

Odpowiedzialnym za grupę jest ks. Michał

 1. Kołodziejska Izabela 24/17 
 2. Skibiński Krzysztof 38/17 
 3. Zabłocki Jakub 49/17            

 Proszę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. napisać maila z propozycją tematów artykułów do gazetki.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI POMOC PRZY "ŚNIADANIACH RORATNICH"

5 PORANKÓW PRZED REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI

Odpowiedzialną za grupę jest p. Anna Brzostek

 1. Rudomin Eryk 78/17
 2. Szpakiewicz Marcin 84/17 
 3. Tomaszewski Karol 105/17 
 4. Olszewska Anita 83/17 
 5. Tokarska Marcelina 115/17 

Proszę czekać na informację od odpowiedzialnej za Śniadanka.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI POMOC PRZY BUDOWIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

KONIEC ADWENTU

Odpowiedzialnym jest ks. Łukasz

 1. Bobińska Beata 18/17 
 2. Budkowska Maja 106/17 
 3. Chwiłka Maciej 27/17 
 4. Ciarka Bartosz 46/17 
 5. Domański Maciej 96/17 
 6. Grzelak Kalina 109/17 
 7. Kaczmarski Karol 8/17 
 8. Mioduszewski Jan 99/17 
 9. Nowicka Wiktoria 16/17 
 10. Oporski Błażej 33/17 
 11. Ordak Aleksandra 77/17 
 12. Osiecki Bartosz 66/17 
 13. Pepłowska Wiktoria 30/17 
 14. Prządak Magdalena 5/17 
 15. Prządak Szymon 94/17 
 16. Skibińska Karolina 56/17 
 17. Skibińska Wiktoria 57/17 
 18. Skibiński Robert 79/17 
 19. Skowrońska Kamila 19/17 
 20. Szabrańska Alicja 29/17 
 21. Szulc Zofia 31/17 
 22. Szuper Maciej 74/17 
 23. Szuper Wiktor 111/17
 24. Witkowski Radosław 13/17 
 25. Zadrożny Jakub 48/17 
 26. Drążkiewicz Adam 80/17 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI POMOC PRZY DEKORACJACH NA TRIDUUM PASCHALNE

KONIEC WIELKIEGO POSTU

Odpowiedzialnym jest ks. Michał

 1. Chudzyńska Alicja 14/17
 2. Frankiewicz Kuba 23/17
 3. Kozłowska Natalia 39/17 
 4. Luc Klaudia 37/17 
 5. Olszewski Mateusz 112/17 
 6. Żelechowska Julia 34/17 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY ŚPIEWAJĄ W PARAFIALNYM ZESPOLE

Odpowiedzialnym jest Pan Organista

 1. Paziewska Klaudia 36/17 
 2. Sadowska Weronika 44/17 
 3. Winczewska Kinga 85/17 
 4. Zielińska Gabriela 12/17

DRUGIE SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

19 LISTOPADA 2017

 1. Moja motywacja do bierzmowania: lepiej poznać, zaufać i pokochać Jezusa Chrystusa; odnaleźć swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła.
 2. Odpowiem sobie szczerze czy od ostatniego miesiąca poczyniłem postępy w: codziennej modlitwie (nauczę się całego pacierza); przeżywaniu Mszy św. w niedziele i święta nakazane (dowiem się co to jest) z częstym przyjmowaniem Komunii; częstej spowiedzi (najlepiej w pierwsze piątki miesiąca); lekturze Pisma św. (przeczytam przynajmniej Ewangelię św. Łukasza); pracy nad sobą (relacje z rodzicami, zachowanie, słownictwo, troska o zdrowie, korzystanie z internetu i telefonu, używki itd.)? Co udało mi się zrobić? Z czego wynikają problemy z tym związane? Czy o to zawalczyłem ze sobą? Jeśli nie, to po co mi bierzmowanie? Czy nie lepiej zrezygnować?
 3. Kolejne spotkania: 17 grudnia 2017 r. o godz. 16:00; 7 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00.
 4. Wypełnię wybraną przeze mnie funkcję dodatkową. Brak wypełnienia tej funkcji liczony jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność. Sam zgłaszam swoją obecność księdzu lub osobie odpowiedzialnej za funkcję dodatkową.
 5. Przypominamy, że spotkania raz w miesiącu są OBOWIĄZKOWE. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy tegorocznych kandydatów do bierzmowania. Podobnie, trzy nawet usprawiedliwione nieobecności. Jeśli dla kogoś ważniejsze są inne zajęcia, to jest to znak, że nie zależy mu na bierzmowaniu i powinien z tym jeszcze zaczekać.
 6. Osoby nieobecne na spotkaniu, w ciągu 8 DNI powinny dostarczyć usprawiedliwienie i odebrać materiały ze spotkania od ks. Michała.
 7. Wszelkie informacje na temat bierzmowania znajdują się na michalplonsk.pl w zakładce „Przygotowanie do bierzmowania” (pasek na górze strony).
 8. Przeczytaj w ciągu tego miesiąca kilka razy poniższe rozważanie. Spróbuj je przemyśleć i odpowiedzieć na zadane pytania.

ROZWAŻANIE: Tematem listopadowego spotkania przed bierzmowaniem jest miłość Boga do człowieka. Kiedy słyszysz albo mówisz sobie: „Bóg mnie kocha”, to możliwe, że słowa te nie robią na Tobie większego wrażenia - tyle razy już je słyszałeś, w kościele ciągle o tym mówią… Ale pamiętaj, że to jest najważniejsza i najbardziej rewolucyjna prawda jaką wypowiedział Chrystus. Apostołowie od tego zdania zaczynali głoszenie Ewangelii. To zdanie podbiło świat. Co w nim takiego rewolucyjnego? Otóż w czasach przed Chrystusem, w religiach pogańskich nikt nie kojarzył bogów z miłością do człowieka. Bóstwa żyły w swoim świecie i zajmowały się swoimi sprawami. Ludzie traktowani byli przez nich jak niewolnicy lub zabawki. W filozofii Byt Absolutny – jak czasem nazywano Boga – traktowany był głównie jako Rozum i Źródło wszystkiego co istnieje. Nie było tu mowy o miłości. Nawet u Żydów w Starym Testamencie, choć jest kilka miejsc gdzie jest mowa o miłości Boga do Narodu Wybranego, Bóg traktowany jest przede wszystkim jako Stwórca, Obrońca i Prawodawca. Przyznać, że Bóg kocha każdego człowieka było dla Żyda nie do pomyślenia. Niezliczone pokolenia ludzi rodziły się, żyły i umierały nie mając poczucia, że Bóg ich kocha, że na nich czeka, że chce ich dobra. Tę prawdę przynosi Jezus. Najpiękniejsze określenie Boga brzmi u Jezusa: Abba (Tatuś). Wszystko czego Chrystus naucza i czyni ma ludziom odsłonić tę prawdę: Bóg jest Ojcem i kocha każdego człowieka jak swoje dziecko.

Czym jest miłość? W dzisiejszym świecie odpowiadamy na to pytanie od razu: miłość to wspaniałe uczucie. I to jest błąd. Wspaniałe uczucie może czasami towarzyszyć miłości, ale miłością nie jest. W wielu małżeństwach i rodzinach z czasem wspaniałe, ciepłe uczucia gasną, pojawiają się problemy, spory, szarość codziennego życia lub przyzwyczajenie, ale to nie znaczy, że już się nie kochają. Wielu Świętych przyznawało, że ich miłość do Boga też nie zawsze jest „wspaniałym, duchowym fajerwerkiem”, ale ciężką pracą, by być wiernym modlitwie i zaufaniu do Pana.

Czym więc jest miłość? Miłość, to chcieć dobra dla drugiego. Największym dobrem jakie istnieje jest Bóg. Kocham więc najmocniej, kiedy chcę Boga dla drugiego człowieka; kiedy przez moje słowa, postępowanie i modlitwę drugi człowiek staje się świętszy. Tak kocha nas Pan Bóg: jeśli „kochać najmocniej” znaczy „chcieć Boga dla drugiego”, to właśnie dlatego Syn Boży stał się człowiekiem. Bóg dał nam siebie samego w swoim Synu Jezusie. Krzyż Jezusa jest znakiem Bożej miłości – pomimo naszego grzechu, upadku i zdrad Bóg nie brzydzi się nami i nas nie odrzuca, ale umiera z miłości do nas, żeby dać nam życie. Kiedy pojawia się w Tobie wątpliwość, czy Bóg Ciebie kocha, to spójrz na krzyż.

Pomyśl: Kim jest dla Ciebie Bóg? Jak rozumiesz prawdę, że On jest miłością? Czy masz świadomość, że w Jezusie Bóg opowiedział nam wszystko o sobie i swojej miłości do nas? Czym jest dla Ciebie krzyż?

Zadanie: znajdź i przeczytaj 13. rozdział Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Kiedy przeczytasz raz, przeczytaj drugi raz, tylko zamiast słowa „miłość” wstaw słowo „Jezus”. Często módl się w ten sposób tym fragmentem Pisma Świętego używając imienia Jezusa.

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Politykę cookies