Przygotowanie do Bierzmowania


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: 
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

1304 Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

1310 Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

1311 Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko kościoła, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Obowiązkowe spotkania dla wszystkich kandydatów odbywać się będą w trzecie niedziele miesiąca począwszy od października 2017 r. (poza styczniem i kwietniem 2018 r. kiedy spotkanie będzie w inne niedziele). Kandydaci przychodzą na Mszę św. o godz. 16:00, a po Mszy rozchodzą się na krótkie spotkania formacyjne w grupach. Pierwsze spotkanie będzie 15 października o 16:00. Na Msze zapraszamy Rodziców/Opiekunów.

4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Swoje nieobecności należy usprawiedliwiać (według niniejszego wzoru) w ciągu 7 następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun). Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii. Jeśli kandydat opuści więcej niż 3 spotkania (nawet, gdy je usprawiedliwi), to zostaje skreślony z listy kandydatów i będzie mógł przygotowanie zacząć za rok.

WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA:

Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/mojego syna imię i nazwisko na obowiązkowym spotkaniu przed bierzmowaniem dnia data spotkania. Jako Rodzic/Opiekun postaram się dołożyć wszelkich starań, by przepracować z dzieckiem materiał formacyjny na dany miesiąc. Biorę za to odpowiedzialność przed Bogiem. Podpis Rodzica/Opiekuna i Kandydata

Kandydat pełnoletni pisze:

Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie mojej nieobecności na obowiązkowym spotkaniu przed bierzmowaniem dnia data spotkania. Postaram się dołożyć wszelkich starań, by przepracować samemu materiał formacyjny na dany miesiąc. Biorę za to odpowiedzialność przed Bogiem. Podpis  pełnoletniego Kandydata

5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (rozmowy, śmiechy, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego itp.) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od ks. Michała.

7. Kandydaci uczestniczą w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych w parafii i szkole.

8. W naszej Parafii nie wymagamy od kandydatów do bierzmowania posiadania i uzupełniania indeksów. Nie oznacza to jednak, że nie wymagamy tego, do czego indeksy zobowiązują. Prosimy Rodziców/Opiekunów oraz odwołujemy się do dojrzałości samych kandydatów, aby w czasie przygotowania do bierzmowania sami pilnowali następujących spraw:

- systematycznej modlitwy codziennej rano i wieczorem;

- Mszy w każdą niedzielę i uroczystość;

- spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca;

- częstej lektury Pisma św. (w czasie przygotowania należy w całości przeczytać Ewangelię św. Łukasza);

- pracy nad sobą (wykorzystanie czasu, troska o zdrowie – używki, treści oglądane w internecie, słownictwo, sposób zachowania).

9. Kandydat wybiera i zakreśla jedną, dodatkową formę aktywności parafialnej, w którą włączy się w czasie przygotowania według wskazówek odpowiedzialnych:

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (obecność na min. 5 spotkaniach w piątki, godz. 19:00)

- lektorzy (czytanie Słowa Bożego podczas Mszy św., min. 3 razy)

- Finał Szlachetnej Paczki (9 – 10 grudnia 2017)

- Gazetka Parafialna (napisanie min. 3 artykułów)

- „Śniadanka Roratnie” (5 poranków przed rekolekcjami adwentowymi)

- Pomoc przy budowie Szopki Bożonarodzeniowej (koniec Adwentu)

- Pomoc przy budowie dekoracji na Triduum Paschalne (koniec Wielkiego Postu)

10. Składając zgłoszenie do bierzmowania kandydat podpisuje deklarację następującej treści: "Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obowiązków lub złamaniem zasad."

Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego Kandydata podpisują deklarację następującej treści: "Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w wypełnieniu powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania oraz konsekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obowiązków lub złamaniem zasad. Jeśli nasze dziecko zostanie skreślone z listy tegorocznych kandydatów do bierzmowania z powodu nieobecności lub rażącego złamania innych zasad, nie będziemy mieli pretensji do Parafii przeprowadzającej przygotowanie."

Prosimy o poważne potraktowanie faktu złożenia podpisu pod tymi słowami.

Zwłaszcza pod ostatnim zdaniem ;)

PIERWSZE SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

15 PAŹDZIERNIKA 2017

1. Moja motywacja do bierzmowania:

- lepiej poznać, zaufać i pokochać  Jezusa Chrystusa;

- odnaleźć swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła.

Motywacja taka jak: "pójdę do bierzmowania, bo jestem w trzeciej klasie gimnazjum", "pójdę do bierzmowania, bo cała klasa idzie", "pójdę do bierzmowania, bo potrzebuję tego do bycia rodzicem chrzestnym i do ślubu", "pójdę do bierzmowania, bo mi rodzice kazali" jest absolutnie niewystarczająca. Jeśli ktoś ma tylko taką motywację i nie zamierza wzbudzić w sobie głębszej ("poznać, zaufać i pokochać Jezusa oraz odnaleźć swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła"), nie powinien przystępować do sakramentu bierzmowania w tym roku. Szkoda czasu!

2. W czasie przygotowania do bierzmowania sam będę czuwał nad:

- codzienną modlitwą (nauczę się całego pacierza);

- Mszą św. w niedziele i święta nakazane (dowiem się co to jest) przeżywaną z częstym przyjmowaniem Komunii;

- częstą spowiedzią (najlepiej w pierwsze piątki miesiąca);

- lekturą Pisma św. (przeczytam Ewangelię św. Łukasza);

- pracą nad sobą (relacje z rodzicami, zachowanie, słownictwo, troska o zdrowie, korzystanie z internetu i telefonu, używki itd.).

To nie są rzeczy nadzwyczajne, ale minimum, do którego zobowiązuje mnie bycie chrześcijaninem. Jeśli nie spełniam nawet minimum, nie ma sensu przystępowanie do bierzmowania, bo moje chrześcijaństwo jest i tak fikcją.

3. Będę uczestniczył w obowiązkowych spotkaniach raz w miesiącu:

- 15 października, 19 listopada, 17 grudnia 2017 r. o godz. 16:00;

- 7 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00.

Zapamiętam grupę, do której zostałem wylosowany (A, B, C lub D). Po Mszy o 16:00 będę chodził na spotkanie w mojej grupie i odbierał tam materiały od prowadzącego. Trzy nieobecności (nawet usprawiedliwione) powodują skreślenie mojego nazwiska z grona kandydatów. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności również powodują skreślenie mnie z grona kandydatów.

 

PRZYDZIAŁ DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

GRUPA D

GRUPA D Żochowski Rafał 42/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Żegocka Klaudia 17/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Zielińska Gabriela 12/17 Zespół muzyczny

GRUPA D Załęska Olga 72/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Wachol Amelia 62/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Szuper Wiktor 111/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA D Szuper Maciej 74/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA D Szpakiewicz Marcin 84/17 Śniadania Roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA D Szostek Martyna 52/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Sochocka Aleksandra 73/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Sasin Katarzyna 22/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA D Sadowska Weronika 44/17 Zespół muzyczny

GRUPA D Prządak Szymon 94/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA D Ordak Aleksandra 77/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA D Mochocki Adrian 107/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Luc Klaudia 37/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA D Lesak Dawid 51/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Kowalska Kinga 92/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Korzeniewski Piotr 97/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Jędrzejewska Dagmara 69/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Janczarek Karol 103/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA D Głowacka Zuzanna 81/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Gilewska Ewelina 54/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Drzewaszewska Julia 108/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Ciszewska Julia 67/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA D Chudzyńska Alicja 14/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA D Bąbalicki Michał 114/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA D Baier Karolina 64/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C

GRUPA C Wojkowska Martyna 76/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Tokarska Marcelina 115/17 Śniadania Roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA C Witkowska Maja 11/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Więcławski Kacper 88/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Wieczorek Martyna 63/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Szulc Zofia 31/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Szelągowski Dawid 86/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Skibiński Krzysztof 38/17 Biuletyn „Michał”, minimum 3 artykuły

GRUPA C Skibińska Wiktoria 57/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Skibińska Karolina 56/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Płachta Weronika 50/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Pastuszko Łukasz 15/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA C Olszewska Anita 83/17 Śniadania roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA C Nowicka Wiktoria 16/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Michalska Zuzanna 45/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Liberadzka Ilona 68/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Lewandowska Izabela 41/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Komaszewska Daria 61/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Kaczmarski Karol 8/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Iwanowska Aleksandra 75/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Goszczyński Jakub 71/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Głuchowska Eliza 101/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA C Gierkowska Anna 95/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Frankiewicz Kuba 23/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA C Elsner Damian 93/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA C Dąbrowska Sandra 98/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Ciarka Bartosz 46/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA C Braniewski Filip 28/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA C Baranowski Sebastian 58/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B

GRUPA B Żelechowska Julia 34/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA B Zielińska Sandra 100/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Witkowski Radosław 13/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Tomaszewski Karol 105/17 Śniadania Roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA B Szymańska Maja 40/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Szostek Olga 55/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Szabrańska Alicja 29/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Strychalska Karolina 47/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Stefańska Julia 59/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Skibiński Robert 79/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Rudomin Eryk 78/17 Śniadania Roratnie, 5 razy przed rekolekcjami

GRUPA B Olszewski Mateusz 10/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Mioduszewski Jan 99/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Macioszek Klaudia 1/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Lewandowski Maciej 65/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Kostun Karolina 35/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Korycki Jakub 104/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Kołodziejski Alan 102/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Kołodziejska Izabela 24/17 Biuletyn „Michał”, minimum 3 artykuły

GRUPA B Kaniewska Karolina 91/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Grzegrzółka Jakub 82/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Gorlewski Jakub 70/17 Czytanie w czasie Mszy św., minimum 3 razy

GRUPA B Fonderski Maciej 4/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA B Drążkiewicz Adam 80/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Budkowska Maja 106/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Bobińska Beata 18/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA B Biernat Michał 113/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA B Arentowicz Łukasz 32/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A

GRUPA A Zadrożny Jakub 48/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Zabłocki Jakub 49/17 Biuletyn „Michał”, minimum 3 artykuły

GRUPA A Wiśniewska Karolina 20/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA A Winczewska Kinga 85/17 Zespół muzyczny

GRUPA A Trojanowska Maja 87/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA A Stępkowski Karol 25/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA A Skowrońska Kamila 19/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Sękowska Natalia 21/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Prządak Magdalena 5/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Pepłowska Wiktoria 30/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Paziewska Klaudia 36/17 Zespół muzyczny

GRUPA A Osiecki Bartosz 66/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Oporski Błażej 33/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Nowak Patrycja 9/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Machnacka Patrycja 43/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Machnacka Ewa 2/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Kozłowska Natalia 39/17 Budowa dekoracji, koniec Wielkiego Postu

GRUPA A Koper Natalia 6/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Jabłońska Maja 60/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Grzelak Kalina 109/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Grabowska Natalia 53/17 KSM, piątki o 19:00 w salce, minimum 5 razy

GRUPA A Giziński Klaudiusz 89/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Drzewaszewski Damian 26/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Domański Maciej 96/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Chwiłka Maciej 27/17 Budowa szopki, koniec Adwentu

GRUPA A Burgielewicz Ewelina 3/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Banasiak Magda 7/17 Finał Szlachetnej Paczki, 9-10.12.2017

GRUPA A Akpang Nicole 90/17 budowa dekoracji wielkanocnej

 

 

4. Wypełnię wybraną przeze mnie funkcję dodatkową. Niewypełnienie tej funkcji liczone jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność. Sam zgłaszam swoją obecność księdzu lub osobie odpowiedzialnej za funkcję dodatkową.

 

LISTY FUNKCJI DODATKOWYCH:

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

MINIMUM 5 SPOTKAŃ, PIĄTKI, 19:00

Odpowiedzialną za grupę jest p. Natalia Trojanowska

 1. Baranowski Sebastian 58/17 
 2. Bąbalicki Michał 114/17 
 3. Braniewski Filip 28/17 
 4. Dąbrowska Sandra 98/17 
 5. Drzewaszewska Julia 108/17 
 6. Fonderski Maciej 4/17 
 7. Gierkowska Anna 95/17 
 8. Grabowska Natalia 53/17
 9. Grzegrzółka Jakub 82/17 
 10. Iwanowska Aleksandra 75/17 
 11. Kołodziejski Alan 102/17 
 12. Komaszewska Daria 61/17 
 13. Korycki Jakub 104/17 
 14. Kowalska Kinga 92/17 
 15. Lesak Dawid 51/17 
 16. Lewandowski Maciej 65/17 
 17. Olszewski Mateusz 10/17 
 18. Stępkowski Karol 25/17 
 19. Szelągowski Dawid 86/17 
 20. Szymańska Maja 40/17 
 21. Trojanowska Maja 87/17 
 22. Wachol Amelia 62/17 
 23. Wieczorek Martyna 63/17
 24. Więcławski Kacper 88/17 
 25. Wiśniewska Karolina 20/17 
 26. Witkowska Maja 11/17
 27. Wojkowska Martyna 76/17

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI FUNKCJĘ LEKTORA

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO NA MSZY ŚW., MINIMUM 3 RAZY

Odpowiedzialnym za grupę jest ks. Michał

 1. Głuchowska Eliza 101/17 
 2. Gorlewski Jakub 70/17 
 3. Janczarek Karol 103/17 1 raz czytano
 4. Pastuszko Łukasz 15/17 
 5. Sasin Katarzyna 22/17 

Proszę zgłaszać się przed Mszą po czytanie do ks. Michała. 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY ZADEKLAROWALI UDZIAŁ W FINALE SZLACHETNEJ PACZKI

9-10 GRUDNIA 2017

Odpowiedzialną za grupę jest p. Anna Brzostek         

 1. Arentowicz Łukasz 32/17             
 2. Baier Karolina 64/17             
 3. Banasiak Magda 7/17             
 4. Biernat Michał 113/17        
 5. Burgielewicz Ewelina 3/17             
 6. Ciszewska Julia 67/17             
 7. Drzewaszewski Damian 26/17 
 8. Elsner Damian 93/17 nie zaliczono           
 9. Gilewska Ewelina 54/17             
 10. Giziński Klaudiusz 89/17             
 11. Głowacka Zuzanna 81/17             
 12. Goszczyński Jakub 71/17             
 13. Jabłońska Maja 60/17             
 14. Jędrzejewska Dagmara 69/17 
 15. Kaniewska Karolina 91/17             
 16. Koper Natalia 6/17                         
 17. Korzeniewski Piotr 97/17             
 18. Kostun Karolina 35/17             
 19. Lewandowska Izabela 41/17 
 20. Liberadzka Ilona 68/17  nie zaliczono           
 21. Machnacka Ewa 2/17 
 22. Machnacka Patrycja 43/17 
 23. Macioszek Klaudia 1/17             
 24. Michalska Zuzanna 45/17             
 25. Mochocki Adrian 107/17             
 26. Nowak Patrycja 9/17             
 27. Płachta Weronika 50/17             
 28. Sękowska Natalia 21/17             
 29. Sochocka Aleksandra 73/17             
 30. Stefańska Julia 59/17             
 31. Strychalska Karolina 47/17 
 32. Szostek Martyna 52/17             
 33. Szostek Olga 55/17                                               
 34. Załęska Olga 72/17
 35. Zielińska Sandra 100/17             
 36. Żegocka Klaudia 17/17             
 37. Żochowski Rafał 42/17   

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI PISANIE DO BIULETYNU "MICHAŁ"

MINIMUM 3 ARTYKUŁY

Odpowiedzialnym za grupę jest ks. Michał

 1. Kołodziejska Izabela 24/17 artykuł opublikowano
 2. Skibiński Krzysztof 38/17 1 artykuł opublikowano
 3. Zabłocki Jakub 49/17 artykuł opublikowano         

 Proszę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. napisać maila z propozycją tematów artykułów do gazetki.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI POMOC PRZY "ŚNIADANIACH RORATNICH"

5 PORANKÓW PRZED REKOLEKCJAMI ADWENTOWYMI

Odpowiedzialną za grupę jest p. Anna Brzostek

 1. Rudomin Eryk 78/17 
 2. Szpakiewicz Marcin 84/17 
 3. Tomaszewski Karol 105/17 
 4. Olszewska Anita 83/17 
 5. Tokarska Marcelina 115/17 

Proszę czekać na informację od odpowiedzialnej za Śniadanka.

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI POMOC PRZY BUDOWIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

KONIEC ADWENTU

Odpowiedzialnym jest ks. Łukasz

 1. Bobińska Beata 18/17 
 2. Budkowska Maja 106/17 nie zaliczono
 3. Chwiłka Maciej 27/17 
 4. Ciarka Bartosz 46/17 
 5. Domański Maciej 96/17 
 6. Grzelak Kalina 109/17 
 7. Kaczmarski Karol 8/17 
 8. Mioduszewski Jan 99/17 
 9. Nowicka Wiktoria 16/17 
 10. Oporski Błażej 33/17 
 11. Ordak Aleksandra 77/17 
 12. Osiecki Bartosz 66/17 
 13. Pepłowska Wiktoria 30/17 
 14. Prządak Magdalena 5/17 
 15. Prządak Szymon 94/17 
 16. Skibińska Karolina 56/17 
 17. Skibińska Wiktoria 57/17 
 18. Skibiński Robert 79/17 
 19. Skowrońska Kamila 19/17 nie zaliczono
 20. Szabrańska Alicja 29/17 
 21. Szulc Zofia 31/17 
 22. Szuper Maciej 74/17 
 23. Szuper Wiktor 111/17
 24. Witkowski Radosław 13/17 
 25. Zadrożny Jakub 48/17 
 26. Drążkiewicz Adam 80/17 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY WYBRALI POMOC PRZY DEKORACJACH NA TRIDUUM PASCHALNE

KONIEC WIELKIEGO POSTU

Odpowiedzialnym jest ks. Michał

 1. Akpang Nicole 90/17
 2. Chudzyńska Alicja 14/17
 3. Frankiewicz Kuba 23/17
 4. Kozłowska Natalia 39/17 
 5. Luc Klaudia 37/17 
 6. Olszewski Mateusz 112/17 
 7. Żelechowska Julia 34/17 

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,

KTÓRZY ŚPIEWAJĄ W PARAFIALNYM ZESPOLE

Odpowiedzialnym jest Pan Organista

 1. Paziewska Klaudia 36/17 
 2. Sadowska Weronika 44/17 
 3. Winczewska Kinga 85/17 
 4. Zielińska Gabriela 12/17

DRUGIE SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

19 LISTOPADA 2017

 1. Moja motywacja do bierzmowania: lepiej poznać, zaufać i pokochać Jezusa Chrystusa; odnaleźć swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła.
 2. Odpowiem sobie szczerze czy od ostatniego miesiąca poczyniłem postępy w: codziennej modlitwie (nauczę się całego pacierza); przeżywaniu Mszy św. w niedziele i święta nakazane (dowiem się co to jest) z częstym przyjmowaniem Komunii; częstej spowiedzi (najlepiej w pierwsze piątki miesiąca); lekturze Pisma św. (przeczytam przynajmniej Ewangelię św. Łukasza); pracy nad sobą (relacje z rodzicami, zachowanie, słownictwo, troska o zdrowie, korzystanie z internetu i telefonu, używki itd.)? Co udało mi się zrobić? Z czego wynikają problemy z tym związane? Czy o to zawalczyłem ze sobą? Jeśli nie, to po co mi bierzmowanie? Czy nie lepiej zrezygnować?
 3. Kolejne spotkania: 17 grudnia 2017 r. o godz. 16:00; 7 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00.
 4. Wypełnię wybraną przeze mnie funkcję dodatkową. Brak wypełnienia tej funkcji liczony jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność. Sam zgłaszam swoją obecność księdzu lub osobie odpowiedzialnej za funkcję dodatkową.
 5. Przypominamy, że spotkania raz w miesiącu są OBOWIĄZKOWE. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności powodują skreślenie z listy tegorocznych kandydatów do bierzmowania. Podobnie, trzy nawet usprawiedliwione nieobecności. Jeśli dla kogoś ważniejsze są inne zajęcia, to jest to znak, że nie zależy mu na bierzmowaniu i powinien z tym jeszcze zaczekać.
 6. Osoby nieobecne na spotkaniu, w ciągu 8 DNI powinny dostarczyć usprawiedliwienie i odebrać materiały ze spotkania od ks. Michała.
 7. Wszelkie informacje na temat bierzmowania znajdują się na michalplonsk.pl w zakładce „Przygotowanie do bierzmowania” (pasek na górze strony).
 8. Przeczytaj w ciągu tego miesiąca kilka razy poniższe rozważanie. Spróbuj je przemyśleć i odpowiedzieć na zadane pytania.

ROZWAŻANIE: Tematem listopadowego spotkania przed bierzmowaniem jest miłość Boga do człowieka. Kiedy słyszysz albo mówisz sobie: „Bóg mnie kocha”, to możliwe, że słowa te nie robią na Tobie większego wrażenia - tyle razy już je słyszałeś, w kościele ciągle o tym mówią… Ale pamiętaj, że to jest najważniejsza i najbardziej rewolucyjna prawda jaką wypowiedział Chrystus. Apostołowie od tego zdania zaczynali głoszenie Ewangelii. To zdanie podbiło świat. Co w nim takiego rewolucyjnego? Otóż w czasach przed Chrystusem, w religiach pogańskich nikt nie kojarzył bogów z miłością do człowieka. Bóstwa żyły w swoim świecie i zajmowały się swoimi sprawami. Ludzie traktowani byli przez nich jak niewolnicy lub zabawki. W filozofii Byt Absolutny – jak czasem nazywano Boga – traktowany był głównie jako Rozum i Źródło wszystkiego co istnieje. Nie było tu mowy o miłości. Nawet u Żydów w Starym Testamencie, choć jest kilka miejsc gdzie jest mowa o miłości Boga do Narodu Wybranego, Bóg traktowany jest przede wszystkim jako Stwórca, Obrońca i Prawodawca. Przyznać, że Bóg kocha każdego człowieka było dla Żyda nie do pomyślenia. Niezliczone pokolenia ludzi rodziły się, żyły i umierały nie mając poczucia, że Bóg ich kocha, że na nich czeka, że chce ich dobra. Tę prawdę przynosi Jezus. Najpiękniejsze określenie Boga brzmi u Jezusa: Abba (Tatuś). Wszystko czego Chrystus naucza i czyni ma ludziom odsłonić tę prawdę: Bóg jest Ojcem i kocha każdego człowieka jak swoje dziecko.

Czym jest miłość? W dzisiejszym świecie odpowiadamy na to pytanie od razu: miłość to wspaniałe uczucie. I to jest błąd. Wspaniałe uczucie może czasami towarzyszyć miłości, ale miłością nie jest. W wielu małżeństwach i rodzinach z czasem wspaniałe, ciepłe uczucia gasną, pojawiają się problemy, spory, szarość codziennego życia lub przyzwyczajenie, ale to nie znaczy, że już się nie kochają. Wielu Świętych przyznawało, że ich miłość do Boga też nie zawsze jest „wspaniałym, duchowym fajerwerkiem”, ale ciężką pracą, by być wiernym modlitwie i zaufaniu do Pana.

Czym więc jest miłość? Miłość, to chcieć dobra dla drugiego. Największym dobrem jakie istnieje jest Bóg. Kocham więc najmocniej, kiedy chcę Boga dla drugiego człowieka; kiedy przez moje słowa, postępowanie i modlitwę drugi człowiek staje się świętszy. Tak kocha nas Pan Bóg: jeśli „kochać najmocniej” znaczy „chcieć Boga dla drugiego”, to właśnie dlatego Syn Boży stał się człowiekiem. Bóg dał nam siebie samego w swoim Synu Jezusie. Krzyż Jezusa jest znakiem Bożej miłości – pomimo naszego grzechu, upadku i zdrad Bóg nie brzydzi się nami i nas nie odrzuca, ale umiera z miłości do nas, żeby dać nam życie. Kiedy pojawia się w Tobie wątpliwość, czy Bóg Ciebie kocha, to spójrz na krzyż.

Pomyśl: Kim jest dla Ciebie Bóg? Jak rozumiesz prawdę, że On jest miłością? Czy masz świadomość, że w Jezusie Bóg opowiedział nam wszystko o sobie i swojej miłości do nas? Czym jest dla Ciebie krzyż?

Zadanie: znajdź i przeczytaj 13. rozdział Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Kiedy przeczytasz raz, przeczytaj drugi raz, tylko zamiast słowa „miłość” wstaw słowo „Jezus”. Często módl się w ten sposób tym fragmentem Pisma Świętego używając imienia Jezusa.

 

TRZECIE SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

17 GRUDNIA 2017

 1. Weź kartkę, którą dostałeś na listopadowym spotkaniu i przypomnij sobie punkty od 1 do 7. Jeśli kartkę zgubiłeś, to materiały ze spotkania znajdziesz na stronie michalplonsk.pl w zakładce „Przygotowanie do bierzmowania”.
 2. Kolejne spotkania: 7 stycznia o godz. 16:00, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00.
 3. Przeczytaj w ciągu tego miesiąca kilka razy poniższe rozważanie. Spróbuj je przemyśleć i odpowiedzieć na zadane pytania.

ROZWAŻANIE: Miesiąc temu tematem rozważania była miłość Boga do człowieka. Dowiedzieliśmy się, że w świecie pogańskim prawda, o Bogu kochającym człowieka była absolutną nowością i rewolucją. Wyjaśniliśmy też, że miłość nie jest porywem serca i jakimś przyjemnym uczuciem, ale jest „pragnieniem dobra dla drugiej osoby”. Największym dobrem dla człowieka wierzącego jest sam Bóg, czyli kocham po chrześcijańsku kiedy chcę, by drugi człowiek spotkał Boga. Dokładnie w taki sposób kocha nas Bóg: daje nam siebie samego w swoim Synu Jezusie – na krzyżu 2000 lat temu, a teraz  w Komunii św. i innych sakramentach.

Pojawia się pytanie: a co w takim razie  znaczy „kochać Boga?” Czy to znaczy „chcieć Boga dla Boga”? To trochę bez sensu. Kochać Boga to znaczy „chcieć dobra Bożego”. A co jest tym dobrem, którego pragnie Bóg? Bóg pragnie tylko jednego: zbawienia człowieka. Kocham Boga wtedy, kiedy pozwalam Mu siebie zbawić.

Co jest przeszkodą w tym, by pozwolić Bogu siebie zbawić? Przeszkoda do zbawienia jest tylko jedna: jest nią grzech. Czym jest grzech? W katechizmie czytamy, że grzech to świadome i dobrowolne złamanie prawa Bożego i zranienie Bożej miłości. Ciekawe, że w Biblii słowo „grzech” (khata) oznacza dosłownie „minąć się z celem, spudłować”. Człowiek, który żyje w grzechu, żyje jakby obok swojego prawdziwego celu, którym jest Bóg. Jeśli coś jest bezcelowe, to nie ma też sensu – dlatego dzisiaj tak wielu ludzi, choć ich życie wydaje się kolorowe i łatwe, nie odczuwa prawdziwej radości i ciągle szuka spełnienia w coraz to nowych doznaniach. „Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu” – pisał św. Augustyn, a wiedział co pisze, bo przez 30 lat przed nawróceniem żył strasznie grzesząc. Grzech zawsze przychodzi jako coś korzystnego, przyjemnego lub zwykłego i powszechnego („wszyscy tak robią, wszyscy teraz tak żyją”). Gdyby pokazał nam swoje prawdziwe oblicze, natychmiast byśmy go odrzucili z obrzydzeniem.

Istnieją grzechy ciężkie i lekkie. Grzech ciężki zrywa całkowicie przyjaźń z Bogiem. Aby grzech był ciężki musi być świadomy (wiem, że czynię zło), dobrowolny (chcę uczynić zło) i mieć ciężką materię (materię grzechu określają np. przykazania i nauczanie Kościoła). Grzech lekki rani przyjaźń z Bogiem, ale jej nie zrywa. Grzech jest lekki kiedy brakuje jednego z wyżej wymienionych elementów (świadomy, dobrowolny, ciężka materia). Grzechy lekkie są gładzone przez Boga w spowiedzi powszechnej, którą odmawiamy np. na początku Mszy św. (Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry…). Grzech ciężki może być odpuszczony tylko w sakramencie spowiedzi.

Istnieje też grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12,31), który nie może być odpuszczony, ponieważ jest po prostu odrzuceniem Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu to: 1. O łasce Bożej rozpaczać – człowiek świadomie popada w rozpacz, mówiąc sobie, że nie ma już dla niego ratunku, że Bóg nie może kochać tak wielkiego grzesznika. Jest to wątpienie w moc Bożego miłosierdzia. 2. Przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć – to dość częsta postawa, szczególnie wśród ludzi w młodym wieku, którzy mówią: „Po co teraz będę się spowiadał? Poczekam, aż będę stary – wówczas będzie czas na pokutę, a teraz się wyszaleję”. Kościół przestrzega, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy może nas spotkać śmierć, a po niej sąd. 3. Uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać – to w sposób stały i świadomy mówienie „nie” oficjalnej nauce Kościoła. Może mieć charakter wybiórczy, np. „Wierzę w to, co mówi się w kościele. Ale za nic nie uwierzę, że mieszkanie ze sobą przed ślubem jest grzechem! Bóg nie jest taki, by się o to obrażał”. 4. Bliźniemu łaski Bożej zazdrościć – już sama zazdrość jest grzechem, a zazdrość o Boże błogosławieństwo jest grzechem szczególnym. 5. Na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce – grzech ten polega na stałym sprzeciwianiu się upomnieniom zatroskanych osób (rodziców, przyjaciół, księży) o nasze trwanie w grzechu. 6. Rozmyślnie trwać w „niepokucieˮ – może się przejawiać poprzez świadomość tego, że jest się w stanie grzechu śmiertelnego, że w najbliższym czasie trzeba będzie się wyspowiadać, a pomimo to grzeszy się nadal, nie widząc różnicy między jednym a wieloma popełnionymi grzechami.

Ktoś kto trwa w takiej postawie sam zamyka sobie drogę do miłosierdzia Bożego, ale jeśli zda sobie z tego sprawę i chce się nawrócić, to oczywiście uzyska przebaczenie w sakramencie spowiedzi.

Grzech to największa tragedia, jaka może spotkać człowieka i największa krzywda, jaką może sobie wyrządzić. Od czego zacząć walkę z grzechem? Od zdania sobie sprawy, że jest on zranieniem miłości Boga, który kocha nas najmocniej na świecie. Grzech nie jest tylko złamaniem prawa czy zasad – on jest uderzeniem w Twarz Boga, która zawsze jest skierowana na nas z miłością i odepchnięciem Ręki wyciągniętej do nas z pomocą. Pomyśl jak to boli, kiedy zrani lub zdradzi nas ktoś kogo my kochamy! Jeśli nie zrozumiemy tego, nigdy szczerze nie przyznamy się do bycia grzesznikami. A tylko ten, kto szczerze zawoła: „Jestem grzesznikiem!”, będzie umiał szczerze prosić o wybaczenie. I otrzyma je z całą pewnością…

 

Pomyśl: Jak traktujesz kwestię swoich grzechów?  Czy je w ogóle dostrzegasz? Jak przeżywasz swoje spowiedzi? Co jest w nich najtrudniejsze? Jak to pokonać?

Zadanie: znajdź w internecie lub książce dobry, szczegółowy i dostosowany do Twojej sytuacji życiowej rachunek sumienia. Używaj go przygotowując się do spowiedzi.

 

 

CZWARTE SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

7 STYCZNIA 2018

 1. Weź kartkę, którą dostałeś na listopadowym spotkaniu i przypomnij sobie punkty od 1 do 7. Jeśli kartkę zgubiłeś, to materiały ze spotkania znajdziesz na stronie michalplonsk.pl w zakładce „Przygotowanie do bierzmowania”.
 2. Kolejne spotkania: 18 lutego o godz. 16:00, , 18 marca, 22 kwietnia 2018 r.
 3. Przeczytaj w ciągu tego miesiąca kilka razy poniższe rozważanie. Spróbuj je przemyśleć i odpowiedzieć na zadane pytania.

ROZWAŻANIE: Listopadowe spotkanie poświęcone było tematowi miłości. Miłość, to pragnienie dobra dla drugiej osoby. Kocham bliźnich po chrześcijańsku kiedy „dobrem”, którego chcę dla nich jest sam Bóg. Miłość do Boga z kolei polega na tym, że pozwalam Mu siebie zbawić, ponieważ Bóg właśnie tego pragnie (to jest „Boże dobro”, Boskie pragnienie – zbawić człowieka). Bóg zbawia nas przez to, że daje nam siebie samego w swoim Synu Jezusie – na krzyżu 2000 lat temu, a teraz  w Komunii św. i innych sakramentach.

W grudniu mówiliśmy o tym, że przeszkodą w zbawieniu jest grzech ciężki, który zrywa więź przyjaźni z Bogiem. Aby grzech był ciężki musi być świadomy (wiem, że czynię zło), dobrowolny (chcę uczynić zło) i mieć ciężką materię (materię grzechu określają np. przykazania i nauczanie Kościoła). Katechizm wymienia grzechy ciężkie: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w korzystaniu z dóbr ziemskich, gniew, lenistwo. Grzechy lekkie nie zrywają przyjaźni z Bogiem, ale ją ranią i osłabiają. Grzech jest lekki kiedy brakuje jednego z wyżej wymienionych elementów (świadomy, dobrowolny, ciężka materia). Grzechy lekkie są gładzone przez Boga w spowiedzi powszechnej, którą odmawiamy np. na początku Mszy św. (Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry…). Grzech ciężki może być odpuszczony tylko w sakramencie spowiedzi. Istnieje też grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12,31), który nie może być odpuszczony, ponieważ jest po prostu odrzuceniem Bożego miłosierdzia i przebaczenia, co w praktyce polega na banalizowaniu grzechu i lekceważeniu własnego nawrócenia oraz spowiedzi. W Biblii słowo „grzech” (khata) oznacza dosłownie „minąć się z celem, spudłować”. Człowiek, który żyje w grzechu, żyje jakby obok swojego prawdziwego celu, którym jest Bóg.

Tematem dzisiejszego spotkania jest zbawienie. Najprościej mówiąc, zbawienie polega na tym, że Bóg ratuje nas od grzechu i przywraca nam duchowe życie zabite przez grzech ciężki. Człowiek sam nie poradzi sobie z grzechem. Dlaczego? Bo grzech przynosi duchową śmierć. Ciało grzesznika wciąż żyje, dusza nieśmiertelna również, ale zabity jest duch człowieka - nie ma żywej więzi łączącej go z Bożą łaską i Bożym życiem. Martwy duchowo nie mogę nic dla siebie zrobić – no bo jak trup może zrobić coś dla siebie?! Zbawienie jest darem Boga. Mogę ten dar przyjąć, ale mogę go też odrzucić. Jestem wolny i otrzymam od Boga to, co sam wybiorę.

W jaki sposób Bóg daje nam zbawienie? Żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie musimy najpierw zobaczyć jak z problemem grzechu radzono sobie w Starym Testamencie. Żydzi doskonale rozumieli jaką tragedią jest grzech. Wiedzieli, że przynosi on śmierć. Św. Paweł – wychowany przecież na faryzeusza w kulturze swoich przodków – opisał żydowskie rozumienie grzechu w prostych słowach: „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23).

Tam gdzie wydarzył się dramat grzechu musi wydarzyć się śmierć. I dlatego Żydzi składali Bogu ofiary według Prawa Mojżesza. Szczególnie ważne były ofiary składane z zabijanych w tym celu zwierząt. Przelana krew zwierzęcia i jego śmierć, była „zastępczą” ceną płaconą za grzechy ludzi. Człowiek, który zgrzeszył ocalał swoje życie oddając życie ofiarnego zwierzęcia. Tego domagała się sprawiedliwość. Jednocześnie, była u ludzi wierzących obecna bolesna świadomość, że ta ofiara jest bardzo niedoskonała, symboliczna, zbyt mała. Oczekiwano na Namaszczonego (po hebrajsku: Mesjasza; po grecku: Chrystusa) – posłanego przez Boga Zbawiciela, który miał dokonać prawdziwego wybawienia ludzi z grzechu. I Mesjasz przybył: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4,4-5).

W jaki sposób Chrystus nas wykupił? Sprawiedliwość Prawa domagała się za grzech ceny śmierci i Jezus tego nie odrzucił. Wypełnił jednak sprawiedliwe Prawo swoim miłosierdziem, które polegało na tym, że sam zapłacił tę cenę oddając życie na krzyżu. Krzyż jest znakiem sprawiedliwości: za grzech zapłacono śmiercią. Ale krzyż jest równocześnie znakiem największej miłości i miłosierdzia, bo śmierć poniósł nie ten kto zgrzeszył, ale Syn Boży, który swoją śmiercią ocalił grzesznika z miłości do niego. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Nie wszyscy ludzie to rozumieją; nie wszyscy chcą przyjąć prawdę o Bogu, który na krzyżu ich ocalił. Wydaje się to im niemożliwe, zbyt mocne i uwłaczające Bożej wielkości. Św. Paweł pisał: „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. […] gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,  my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą” (1Kor 1,18.22-24).

Pomyśl: czy starasz się zrozumieć, co wydarzyło się na krzyżu? Czy znak krzyża kreślisz zawsze z szacunkiem i skupieniem? Czy dostrzegasz krzyże w Twoim domu, szkole, okolicy? Czy bronisz krzyża? Czy jesteś dumny z bycia chrześcijaninem? Czy dziękujesz Bogu za dar zbawienia dokonany na krzyżu?

Zadanie: otocz troską i szacunkiem krzyż wiszący w Twoim domu; modląc się wpatruj się w niego z miłością i wdzięcznością Jezusowi.

 

 

PIĄTE SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

18 LUTEGO 2018

 1. Weź kartkę, którą dostałeś na listopadowym spotkaniu i przypomnij sobie punkty od 1 do 7. Jeśli kartkę zgubiłeś, to materiały ze spotkania znajdziesz na stronie michalplonsk.pl w zakładce „Przygotowanie do bierzmowania”.
 2. Kolejne spotkania: 18 marca o godz. 16:00, 22 kwietnia, 13 maja.
 3. Bierzmowanie jest w środę, 30 maja o godz. 16:00.
 4. Informacje:
 • Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży w Domu Rekolekcyjnym „Studnia” w Płocku będą w dniach 16-18 marca. Informacji udziela nasz KSM. Zapytajcie na fb.
 • Zapraszam na wyjazd do Płocka w Niedzielę Palmową. Od kilku lat tego dnia młodzież z diecezji płockiej spotyka się z Księdzem Biskupem na mszę św. i koncert. Wyjazd 25 marca o godz. 13:00 (zbiórka przy kinie). Koszt: 10 zł. Zapisy u ks. Michała. Tego dnia będzie posłanie do parafii naszej diecezji relikwii św. Stanisława Kostki – Patrona Dzieci i Młodzieży oraz Głównego Patrona Diecezji Płockiej.
 • Proszę pilnować obecności na spotkaniach w marcu, kwietniu i maju. Otrzymacie na nich ważne materiały konieczne do bierzmowania.
 • Proszę wyszukać informacje o swoich Świętych Patronach, których imiona otrzymaliście na chrzcie. Jeśli ktoś ma imię, którego nie nosił żaden święty to proszę wybrać sobie Patrona z bierzmowania i zebrać informacje o nim.
 1. Przeczytaj w ciągu tego miesiąca kilka razy poniższe rozważanie. Spróbuj je przemyśleć i odpowiedzieć na zadane pytania.

ROZWAŻANIE: Wykonujemy dzisiaj kolejny krok na drodze do wiary żywej. Do tej pory pokonaliśmy następujące etapy: 1. „Bóg mnie kocha” (listopad); 2. „Jestem grzesznikiem” (grudzień); 3. „Jezus mnie zbawił” (styczeń). Temat dzisiejszego spotkania brzmi: „Wybieram Jezusa i nawracam się”. Dobrze, że ten temat przypada w pierwsza niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo krótka: „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!"”(Mk 1, 12-15).

Nie lubimy słowa „nawrócenie”, chociaż w Wielkim Poście jest to słowo kluczowe i będzie często wracało. Jednocześnie, w głębi duszy, chyba każdy człowiek czuje, że potrzebuje nawrócenia i pewnie chciałby się nawrócić. Może niechęć do słowa „nawrócenie” bierze się z tego, że nieraz próbowaliśmy i nic z tego nie wyszło. Powrót do starych grzechów podcina skrzydła i sprawia, że myślimy o sobie źle. To przykre rozczarować siebie i Boga, któremu może tak wiele naobiecywaliśmy. Poza tym, grzech często jest przyjemny i korzystny; niektórzy ludzie układają swoje życie w stanie grzechu (np. żyjąc z własnego wyboru w konkubinacie albo spowiadając się i przyjmując Komunię tylko z okazji wielkich świąt, a większość roku żyjąc w stanie grzechu ciężkiego), bo – jak twierdzą – jest to praktyczne, łatwe i popularne. Dla nich nawrócenie to postawienie wszystkiego na głowie – boją się takiej rewolucji i nie wierzą, że jest ona możliwa. Inny problem z nawróceniem polega na tym, że po prostu jesteśmy leniwi duchowo i nie chce się nam podejmować kolejnego wysiłku. Ale Jezus wzywa do nawrócenia. Jest to najgłośniejsze wołanie Boga, który przychodzi zbawić człowieka. Wszystko, co Chrystus mówi i czyni służy zbawieniu, a jest ono niemożliwe w życiu konkretnego człowieka bez jego nawrócenia. Czym więc to nawrócenie jest?

Słowo „nawrócenie” pochodzi od greckiego słowa metanoia, które dosłownie oznacza „zmianę kierunku marszu”, czyli nawrócenie z niewłaściwej drogi. Do tej pory szliśmy drogą, którą sami sobie wybraliśmy, a teraz zmieniamy kierunek tak, aby iść za Chrystusem – pozwalamy Jemu się prowadzić. Jeśli idę ZA kimś, to znaczy, że uznaję go za kogoś ważniejszego i mądrzejszego od siebie. Wybieram jego drogę; nie wybiegam przed szereg, ale pokornie kroczę śladami, które zostawił mistrz. Do tego potrzeba wielkiego zaufania. Nawrócenie to musi być mój osobisty wybór: ja chcę iść za Jezusem, chcę być Jego uczniem i naśladowcą. Łatwo jest pójść za kimś kogo znam, ale jednocześnie, poznać drugiego do końca mogę dopiero wtedy, kiedy będę z nim przebywał. Jezus powołuje uczniów z marszu. Nie znają Go zbyt dobrze, coś o Jezusie słyszeli, ale ryzykują i idą za Nim. Nawrócenie zawsze jest ryzykiem; skokiem w niewiadomą, zaufaniem w ciemno. Nie powinniśmy się tego bać.

W dzisiejszej Ewangelii na początek Wielkiego Postu Pan Jezus nie podaje konkretnych rad jak „zrobić” swoje nawrócenie. Podaje prawdę o wiele ważniejszą: prawdę o tym, czym nawrócenie jest. Św. Marek pokazuje nam dzisiaj obraz, który może z czymś nam się kojarzy: mamy Jezusa, pustynię, zwierzęta, aniołów i szatana… Nie ma tu człowieka. Jest Bóg, ziemia pustynna, której nikt nie uprawia, aniołowie, szatan. Gdzie jest podobny obraz w Biblii? Na samym początku Księgi Rodzaju (od Rdz 2,4). Jest to obraz przed stworzeniem człowieka, który ma zaopiekować się światem i nawodnić go, by pustynia zamieniła się w raj. To jest nawrócenie: nowe stworzenie, nowy początek, nowy człowiek, nowy ja! Zniechęcamy się do nawrócenia, bo wydaje się nam, że to nasz wysiłek, że od nas wszystko tu zależy, a ciągniemy za sobą stare grzechy i wady, które znowu ściągną nas na ziemię. A przecież nawrócenie jest tak naprawdę działaniem Boga, który chce nas radykalnie odnowić: stworzyć na nowo i ożywić to, co martwe. Chwyćmy się tej nadziei!

Co zrobić, żeby pozwolić Bogu, żeby nas nawrócił? Jezus mówi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Człowiek, który uwierzy w Ewangelię, który przyjmie ją jako Słowo Boga, jako Prawdę o zbawieniu, nie będzie miał już problemów z modlitwą, sakramentami, dobrym życiem. Będzie o to walczył, ale ze świadomością, że walczy o coś realnego i świętego. Taka walka wygląda inaczej niż walka o puste idee i narzucone obowiązki – a tak często myślimy o sprawach naszej wiary, kiedy nie wierzymy w Ewangelię.

Pomyśl: co przeszkadza Ci w osobistym nawróceniu? Dlaczego młodemu człowiekowi tak trudno dzisiaj pójść za Jezusem? Od czego najtrudniej jest Ci się odwrócić, żeby zmienić swoje życie na lepsze? Dlaczego?

Zadanie: przeczytam Ewangelię św. Łukasza. Jest to Słowo Boże skierowane do mnie.

 

SZÓSTE SPOTKANIE PRZED BIERZMOWANIEM

18 MARCA 2018

 1. Weź kartkę, którą dostałeś na listopadowym spotkaniu i przypomnij sobie punkty od 1 do 7. Jeśli kartkę zgubiłeś, to materiały ze spotkania znajdziesz na stronie michalplonsk.pl w zakładce „Przygotowanie do bierzmowania”.
 2. Kolejne spotkania: 22 kwietnia o godz. 16:00, 13 maja.
 3. Bierzmowanie jest w środę, 30 maja o godz. 16:00.
 4. Informacje:
 • Zapraszam na wyjazd do Płocka w Niedzielę Palmową. Od kilku lat tego dnia młodzież z diecezji płockiej spotyka się z Księdzem Biskupem na mszę św. i koncert. Wyjazd 25 marca o godz. 13:00 (zbiórka przy kinie). Koszt: 10 zł. Zapisy u ks. Michała. Tego dnia będzie posłanie do parafii naszej diecezji relikwii św. Stanisława Kostki – Patrona Dzieci i Młodzieży oraz Głównego Patrona Diecezji Płockiej.
 • Proszę pilnować obecności na spotkaniach w kwietniu i maju. Otrzymacie na nich ważne materiały konieczne do bierzmowania.
 • UWAGA! Proszę do 15 kwietnia przynieść do zakrystii podanie z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania oraz 50 zł na składkę. Na spotkaniu, 22 kwietnia, oddam sprawdzone przeze mnie podania, żebyście mogli poprawić błędy. Podania muszą być napisane na komputerze i wydrukowane na białej kartce A4. Zanim zaczniecie pisać wejdźcie w „Układ strony”, wybierzcie „Marginesy”, następnie „Marginesy niestandardowe” i ustawcie szerokość lewego marginesu na 4 cm. Czcionka: Times New Roman, 12 ptk., tekst wyjustowany. Wzór podania dla osób, które nie zmieniają patrona (bo na chrzcie otrzymały imię świętego) i osób, które przyjmą nowe imię na bierzmowaniu (bo od urodzenia noszą imię, którego nie nosi żaden święty) będą umieszczone na stronie naszej parafii w zakładce „Przygotowanie do bierzmowania” [górny pasek na głównej stronie].
 • Na spotkaniu 22 kwietnia otrzymacie rachunki sumienia i druczki dla Waszych katechetów, żeby mogli wystawić opinię o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do bierzmowania.
 • Jeśli chodzi o świadków bierzmowania to powinni nimi być rodzice chrzestni, aby w ten sposób zaznaczyć jedność sakramentów chrztu i bierzmowania. Rodzice chrzestni mogą być świadkami, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam gdzie nie jest to możliwe (bo np. chrzestni żyją w konkubinacie lub związku cywilnym i nie mogą otrzymać rozgrzeszenia) świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie i Komunię), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Świadkiem bierzmowania powinna być osoba tej samej płci co kandydat. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego. Świadkowie powinni wziąć udział w próbach przed uroczystością bierzmowania.
 1. Przeczytaj w ciągu tego miesiąca kilka razy poniższe rozważanie. Spróbuj je przemyśleć i odpowiedzieć na zadane pytania.

ROZWAŻANIE: Wykonujemy dzisiaj przedostatni krok na drodze do wiary żywej. Do tej pory pokonaliśmy następujące etapy: 1. „Bóg mnie kocha” (listopad); 2. „Jestem grzesznikiem” (grudzień); 3. „Jezus mnie zbawił” (styczeń); 4. „Wybieram Jezusa i nawracam się” (luty). Temat dzisiejszego spotkania brzmi: „Otrzymuję Ducha Świętego”.

Pan Jezus odsłania przed nami tajemnicę Boga. Bóg jest jeden jeśli chodzi o Jego naturę (tzn. istnieje jedna boskość), ale tę jedną naturę posiadają trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg jest miłością, a miłość to relacja wymagająca osób, między którymi istnieje miłość. Ojciec kocha Syna, a Syn Ojca – miłość między Nimi to Duch Święty. Duch Święty opisywany jest hebrajskim słowem ruah, które oznacza „tchnienie” lub „wiatr”. Jezus o Duchu Świętym powiedział do uczniów: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16,7). To trochę szokujące słowa, bo nam się często wydaje, że gdyby Jezus nie wstąpił do nieba, to nasze życie wyglądało by inaczej. Pewnie tak, ale zdaniem samego Jezusa lepsze dla naszego duchowego życia jest posłanie przez Ojca i Syna Ducha Świętego do Kościoła. Co więc robi Duch Święty? Jest Pocieszycielem i Obrońcą Kościoła, Duchem Prawdy, zapewnia w Kościele jedność i prawdziwość głoszenia Słowa Bożego od Jezusa i Apostołów do naszych czasów. Gwarantuje ciągłość i skuteczność wszystkich sprawowanych w Kościele sakramentów. To Jego prosi każdy kapłan w czasie Mszy św. by była naprawdę przeistoczeniem chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. To dzięki Duchowi Świętemu Kościół jest Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski mimo upływu lat, zawirowań historii i grzechów ludzi. Duch Święty obdarza wierzących duchowymi darami: mądrością, rozumem, radą, męstwem, pobożnością, umiejętnością i bojaźnią bożą. Ponadto, niektórym ochrzczonym daje cudowne dary tzw. charyzmaty: słowo mądrości i poznania, dar wiary, prorokowania, języków (tzw. glosolalia), tłumaczenia języków, uzdrawiania, czynienia cudów, rozpoznawania duchów (por. 1Kor 12). Duch Święty uzdalnia też wybranych ludzi do pełnienia w Kościele funkcji nauczania, apostołowania i pasterzowania. Św. Paweł w Liście do Galatów wymienia owoce działania Ducha: miłość (Caritas bądź Agape), radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność/wiara, łagodność, wstrzemięźliwość/opanowanie. Do nich dodajemy jeszcze wspaniałomyślność, łaskawość, skromność i czystość. Wszystko to streszcza się w jednym słowie MIŁOŚĆ, bo Duch Święty jest właśnie Miłością między Ojcem i Synem, która dokonuje się w świecie odkupionym przez krzyż Jezusa.

Pomyśl: Przez sakrament bierzmowania „wejdziesz” w Ducha Świętego, czyli relację Miłości między Bogiem Ojcem i Bogiem Synem. Otrzymasz wszelkie dary i owoce Ducha, które naprawdę zaistnieją, jeśli po nie sięgniesz z wiarą. Ale możesz też to wszystko zmarnować. Co zamierzasz uczynić ze swoim bierzmowaniem?

Zadanie: poproszę Ducha Świętego, żeby pomógł mi napisać przemyślane, szczere, prawdziwe i głębokie podanie, w którym poproszę Księdza Biskupa o udzielenie mi sakramentu bierzmowania, uzasadnię dlaczego chcę być bierzmowany i jakie cechy mojego świętego Patrona pragnę naśladować.

WZÓR PODANIA DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ IMIĘ ŚWIĘTEGO/ŚWIĘTEJ - PROSZĘ ZACHOWAĆ UKŁAD GRAFICZNY STRONY 

WZÓR PODANIA DLA OSÓB, KTÓRE PRZYJMĄ NA BIERZMOWANIU IMIĘ ŚWIĘTEGO/ŚWIĘTEJ - PROSZĘ ZACHOWAĆ UKŁAD GRAFICZNY STRONY 

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Politykę cookies