Bierzmowanie


Przygotowanie do Bierzmowania

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".

1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: 
- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15);
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem.
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

1304 Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

1310 Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspozycyjności.

1311 Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko kościoła, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Obowiązkowe spotkania dla wszystkich kandydatów odbywać się będą w trzecie niedziele miesiąca począwszy od października 2017 r. (poza styczniem i kwietniem 2018 r. kiedy spotkanie będzie w inne niedziele). Kandydaci przychodzą na Mszę św. o godz. 16:00, a po Mszy rozchodzą się na krótkie spotkania formacyjne w grupach. Pierwsze spotkanie będzie 15 października o 16:00. Na Msze zapraszamy Rodziców/Opiekunów.

4. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Swoje nieobecności należy usprawiedliwiać (według niniejszego wzoru) w ciągu 7 następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun). Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii. Jeśli kandydat opuści więcej niż 3 spotkania (nawet, gdy je usprawiedliwi), to zostaje skreślony z listy kandydatów i będzie mógł przygotowanie zacząć za rok.

WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA:

Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/mojego syna imię i nazwisko na obowiązkowym spotkaniu przed bierzmowaniem dnia data spotkania. Jako Rodzic/Opiekun postaram się dołożyć wszelkich starań, by przepracować z dzieckiem materiał formacyjny na dany miesiąc. Biorę za to odpowiedzialność przed Bogiem. Podpis Rodzica/Opiekuna i Kandydata

Kandydat pełnoletni pisze:

Zwracam się z prośbą o usprawiedliwienie mojej nieobecności na obowiązkowym spotkaniu przed bierzmowaniem dnia data spotkania. Postaram się dołożyć wszelkich starań, by przepracować samemu materiał formacyjny na dany miesiąc. Biorę za to odpowiedzialność przed Bogiem. Podpis  pełnoletniego Kandydata

5. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (rozmowy, śmiechy, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego itp.) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały od ks. Michała.

7. Kandydaci uczestniczą w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych w parafii i szkole.

8. W naszej Parafii nie wymagamy od kandydatów do bierzmowania posiadania i uzupełniania indeksów. Nie oznacza to jednak, że nie wymagamy tego, do czego indeksy zobowiązują. Prosimy Rodziców/Opiekunów oraz odwołujemy się do dojrzałości samych kandydatów, aby w czasie przygotowania do bierzmowania sami pilnowali następujących spraw:

- systematycznej modlitwy codziennej rano i wieczorem;

- Mszy w każdą niedzielę i uroczystość;

- spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca;

- częstej lektury Pisma św. (w czasie przygotowania należy w całości przeczytać Ewangelię św. Łukasza);

- pracy nad sobą (wykorzystanie czasu, troska o zdrowie – używki, treści oglądane w internecie, słownictwo, sposób zachowania).

9. Kandydat wybiera i zakreśla jedną, dodatkową formę aktywności parafialnej, w którą włączy się w czasie przygotowania według wskazówek odpowiedzialnych:

- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (obecność na min. 5 spotkaniach w piątki, godz. 19:00)

- lektorzy (czytanie Słowa Bożego podczas Mszy św., min. 3 razy)

- Finał Szlachetnej Paczki (9 – 10 grudnia 2017)

- Gazetka Parafialna (napisanie min. 3 artykułów)

- „Śniadanka Roratnie” (5 poranków przed rekolekcjami adwentowymi)

- Pomoc przy budowie Szopki Bożonarodzeniowej (koniec Adwentu)

- Pomoc przy budowie dekoracji na Triduum Paschalne (koniec Wielkiego Postu)

10. Składając zgłoszenie do bierzmowania kandydat podpisuje deklarację następującej treści: "Proszę o włączenie mnie do wspólnoty przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznałem się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania i wyrażam zgodę na ich zachowanie. Zgadzam się także na przyjęcie konsekwencji związanych z nie wypełnieniem obowiązków lub złamaniem zasad."

Rodzice/Opiekunowie niepełnoletniego Kandydata podpisują deklarację następującej treści: "Jako rodzice (opiekunowie) zobowiązujemy się pomóc naszemu dziecku w wypełnieniu powyższych warunków. Zapoznaliśmy się z obowiązkami i zasadami dotyczącymi przygotowania oraz konsekwencjami związanymi z nie wypełnieniem obowiązków lub złamaniem zasad. Jeśli nasze dziecko zostanie skreślone z listy tegorocznych kandydatów do bierzmowania z powodu nieobecności lub rażącego złamania innych zasad, nie będziemy mieli pretensji do Parafii przeprowadzającej przygotowanie."

Prosimy o poważne potraktowanie faktu złożenia podpisu pod tymi słowami.

Zwłaszcza pod ostatnim zdaniem ;)

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Politykę cookies